• At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt i et samarbejde med lokale kirker og kirkelige og folkelige organisationer
  • At søge langsigtede muligheder for at hjælpe de nødlidende til at hjælpe sig selv
  • At fremme sundhed og social velfærd
  • At give værdi for alle pengene til vore bidragsydere, private såvel som virksomheder m.v.

Gereralforsamlingen er øverste myndighed i foreningen.

VEDTÆGTER FOR
AARHUS PENTECOSTAL-CHURCH INTERNATIONAL AID

§ 1. Navn
Foreningens navn er ”Aarhus Pentecostal-Church International Aid”, der forkortes ”API-Aid”.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål;

  • At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt i et samarbejde med lokale kirker og kirkelige og folkelige organisationer.
  • At søge langsigtede muligheder for at hjælpe de nødlidende til at hjælpe sig selv
  • At fremme sundhed og social velfærd
  • At give værdi for alle pengene til vore bidragsydere, private såvel som virksomheder m.v.

Stk. 2. Foreningens arbejdsområde omfatter hele verden (incl. Færøerne og Grønland) med undtagelse af Danmark.

§ 3 Ledelse
Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

§ 4 Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages personer, herunder erhvervsvirksomheder og foreninger, der aktivt vil støtte foreningens formål. Såfremt personer indbetaler gaver til foreningen, anses det samtidig som en ansøgning om medlemskab i foreningen.

Stk. 2. Optagelse i foreningen godkendes af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Medlemmerne er forpligtet til at leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen, der er selvsupplerende, består af 3-7 medlemmer. På hvert årsmøde vælges halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Hvis der er et ulige antal medlemmer, vælges skiftevis hvert andet år 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen tæller 3 medlemmer. Tilsvarende vælges hvert andet år skiftevis 2 og 3 eller 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen tæller henholdsvis 5 og 7 medlemmer. Nye bestyrelsesmedlemmer godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Udskrift af forhandlingsprotokollen er gyldig dokumentation, når rigtigheden er bekræftet ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift.

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages skriftlig varsel. Såfremt der indkaldes – eventuelt telefonisk – med kortere varsel, skal alle bestyrelsesmedlemmer være indforstået hermed. Der indkaldes til møde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. I øvrigt står bestyrelsens medlemmer i forbindelse med hinanden så ofte, arbejdet kræver det. Forslag kan forelægges uden indkaldelse til møde og betragtes som vedtaget, såfremt der foreligger enstemmighed. Sådanne beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, hvoraf udskrift tilsendes bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter vedtagelsen.

Stk. 5. Formanden leder bestyrelsens møder og handler på foreningens vegne. Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætninger kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af kirken og et medlem kan være fra kirkens ledelse.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem fratræder, når 2/3 af den øvrige bestyrelse beslutter dette.

Stk. 8. Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet honorar for bestyrelsesarbejdet.

§ 6. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 30. juni.

Stk. 3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel, enten i foreningens informationsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnt tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 5. Alle foreningens medlemmer er mødeberettiget på generalforsamlingen.

Stk. 6. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 7. Forhandlingen på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.

Stk. 8. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne år til godkendelse, ligesom nye bestyrelsesmedlemmer og foreningens revisor godkendes.

Stk. 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægter. Afstemningerne skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.

§ 7. Økonomi
Foreningen finansieres gennem genbrugsforretninger, gaver, tilskud og lignende.

Stk. 2. Der kan oprettes støtteklubber m.v.

Stk. 3. Medlemmer af en oprettet støtteklub har ikke nogen økonomisk forpligtelse.

Stk. 4. Ved udmeldelse af foreningen eller af en eventuel støtteklub kan et medlem ikke stille krav om udbetaling af nogen andel af aktiverne i foreningen eller af en eventuel støtteforening.

§ 8. Lovforpligtelse
Bestyrelsesformanden og kassereren kan hver for sig underskrive forekommende dokumenter på bestyrelsens vegne.

Stk. 2. Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person og hæfter som sådan alene for opfyldelsen af forpligtelser, som foreningen har indgået.

§ 9. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. En af bestyrelsen valgt revisor underskriver årsregnskabet sammen med formanden. Regnskabet godkendes af bestyrelsen.

§ 10. Opløsning
En opløsning af foreningen kan kun ske ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning. Eventuelle midler i foreningen kan ved opløsning kun tilfalde tilsvarende foreninger og organisationer, herunder Folkekirkens Nødhjælp.

§ 11. Ændringer af vedtægter
For at ændre vedtægterne kræves 2/3 flertal af den bestående bestyrelse.

- 0 -

Foreningen blev stiftet den 31 / 1 2002. Vedtægterne er ændret den 15 / 6 2002 på bestyrelsesmødet af den samlede bestyrelse:

Gunhild Kåsastul, Advokat sekretær
Eigil Olsen, IT Konsulent
Thomas Rygaard, Key Account Manager
Hans Peter Jensen, Revisor, cand.merc.aud
Tine Engberg Damsgaard, Læge, Ph.D